อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

     
รองคณบดี 
 

ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

 

อาจารย์ ดร.เสน่ห์ แสงเงิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

อาจารย์สุนารี  ทะน๊ะเป็ก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อ่ำ

อาจารย์สาโรจน์  นาคจู

อาจารย์มงคล  รัชชะ

อาจารย์อนุ  สุราช

อาจารย์ชุนิกา  แจ่มจำรัส

อาจารย์จักรกฤษ  เสลา

อาจารย์สุพัตรา อัศวไมตรี

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9