อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

   
รองคณบดี 
 

ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  

 

อาจารย์ ดร.เสน่ห์  แสงเงิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สวัสดิการและกิจการนักศึกษา

คณาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อ่ำ

อาจารย์สาโรจน์  นาคจู

อาจารย์มงคล  รัชชะ

อาจารย์อนุ  สุราช

อาจารย์สุนารี  ทะน๊ะเป็ก

อาจารย์ชุนิกา  แจ่มจำรัส

อาจารย์จักรกฤษ  เสลา

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์