รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

   
รองคณบดี 
 

ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  

 

อาจารย์ ดร.เสน่ห์  แสงเงิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สวัสดิการและกิจการนักศึกษา

 

คณาจารย์

อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อ่ำ

อาจารย์สาโรจน์  นาคจู

อาจารย์กษมา  ภูสีสด

อาจารย์อนุ  สุราช

อาจารย์มงคล  รัชชะ

อาจารย์สุนารี  ทะน๊ะเป็ก

อาจารย์ชุนิกา  แจ่มจำรัส

   


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์