สำนักงานเลขานุการ

 

นายปริญญา  โสมพัฒนพงษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย และ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกชัย  กุ้ยอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธิติมา  ศรีนวล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศริลลา  คงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภา  ยิ้มเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์  เรืองคำ
  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

นายเมธี  กินูญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธีระนุช  พร้อมพูน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายสหรัฐ  ศิริเปศะรัตน์
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา  ภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 1

นางสาวอิสราภร  สายกลิ่น
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา   ภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9