สำนักงานเลขานุการ

 

นายปริญญา  โสมพัฒนพงษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย และ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกชัย  กุ้ยอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธิติมา  ศรีนวล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกสร  คงสำเภา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวศริลลา  คงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภา  ยิ้มเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์  เรืองคำ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

-

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายสหรัฐ  ช้างเนียม
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ บ 1

 

นางสาวธีระนุช  พร้อมพูน
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์