สำนักงานเลขานุการ

 

นายปริญญา  โสมพัฒนพงษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย และ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกชัย  กุ้ยอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธิติมา  ศรีนวล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศริลลา  คงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภา  ยิ้มเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์  เรืองคำ
  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

-
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายสหรัฐ  ศิริเปศะรัตน์
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา  ภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 1

นางสาวธีระนุช  พร้อมพูน
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา   ภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวอัฐภิญญา  คงอำนาจ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา   ภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 1

 

นางสาวอิสราภร  สายกลิ่น
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา  ภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)