Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี    และหัวหน้างานบริหาร

นางสาวศริลลา  คงรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ