สำนักงานเลขานุการ

 

นายปริญญา  โสมพัฒนพงษ์

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย และ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกชัย  กุ้ยอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธิติมา  ศรีนวล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศริลลา  คงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภา  ยิ้มเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์  เรืองคำ
  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

นายเมธี  กินูญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธีระนุช  พร้อมพูน
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา   ภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสหรัฐ  ศิริเปศะรัตน์
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา  ภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 1

 

นางสาวอัฐภิญญา  คงอำนาจ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา   ภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 1

 

นางสาวอิสราภร  สายกลิ่น
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษา  ภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาโท ทุกจังหวัด


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9