เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเอกชัย  กุ้ยอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธิติมา  ศรีนวล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกสร  คงสำเภา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววาสินี  แดงเปี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศริลลา  คงรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภา  ยิ้มเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์  เรืองคำ
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะปฏิบัติการ

นายสหรัฐ  ช้างเนียม
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ บ 1

 

นางสาวธนัตดา  ทองตรี
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 
     


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์