Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

  

    "วิสัยทัศน์"

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ สร้างคน สร้างสังคม สุขภาพดี

 

   "ปณิธาน"

      มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

    "พันธกิจ"

     1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

     2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

     3. สนันสนุน ส่งเสริม พัฒนาในเรื่องระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

     4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

    "เป้าหมาย"

     1. ผู้รับบริการได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

     2. ผู้ที่ได้รับบริการได้พัฒนา ศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

     3. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้

     4. มีเครือข่ายเชื่มมโยงกับภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน

     5. ระบบบริหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ฯที่นอมรับของผู้รับบริการ

 

     "กลยุทธ์"

     1. สร้างโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ

     2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม

     3. ส่งเสริมการทำนุบำรง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

     4. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์

     5. พัฒนาคณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

     6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

     7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     8. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

 

 

ค่านิยมร่วม 
PUBLIC HEALTH

P - Prosperity     การประสบผลสำเร็จ
U - Utility     การเป็นประโยชน์
B - Balance     การรักษาสมดุล
L - Logic     การมีเหตุมีผล
I - Intelligent     ความฉลาดรอบรู้
C - Creativity     ความคิดสร้างสรรค์
H - Harmony     ความปรองดองเป็นหนึ่งเดียว
E - Efficiency     ความมีประสิทธิภาพ
A - Ability     การมีความสามารถ
L - Leadership     การมีภาวะผู้นำ
T - Tradition     การรักษาขนบธรรมเนียม
H - Humanity     ความมีมนุษยธรรม