วิสัยทัศน์

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ สร้างคน สร้างสังคม สุขภาพดี

 

 

พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

3. สนันสนุน ส่งเสริม พัฒนาในเรื่องระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์