( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239592{main}( ).../index.php:0
20.05906230392Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05906230960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.133512295904Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.140012734840Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.141212763424Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.141412795528require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.145213152768Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.145213153192ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.162514544696Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.164814797504ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.202618072976Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.202618073592Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.203118131312include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.219319609536ArtxContentSingleArticle->printIcon( ).../default.php:34

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239592{main}( ).../index.php:0
20.05906230392Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05906230960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.133512295904Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.140012734840Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.141212763424Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.141412795528require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.145213152768Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.145213153192ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.162514544696Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.164814797504ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.202618072976Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.202618073592Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.203118131312include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.221519678032ArtxContentItem->emailIcon( ).../default.php:36
160.223019699160ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

  

    "วิสัยทัศน์"

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ สร้างคน สร้างสังคม สุขภาพดี

 

   "ปณิธาน"

      มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

    "พันธกิจ"

     1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

     2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

     3. สนันสนุน ส่งเสริม พัฒนาในเรื่องระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

     4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

    "เป้าหมาย"

     1. ผู้รับบริการได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

     2. ผู้ที่ได้รับบริการได้พัฒนา ศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

     3. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้

     4. มีเครือข่ายเชื่มมโยงกับภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน

     5. ระบบบริหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ฯที่นอมรับของผู้รับบริการ

 

     "กลยุทธ์"

     1. สร้างโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ

     2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม

     3. ส่งเสริมการทำนุบำรง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

     4. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์

     5. พัฒนาคณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

     6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

     7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     8. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

 

 

ค่านิยมร่วม 
PUB