เกี่ยวกับคณะ


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี    และหัวหน้างานบริหาร

นางสาวศริลลา  คงรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนพพล จันทรานภาสวัสดิ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจู
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

อาจารย์ ดร.มงคล รัชชะ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

อาจารย์ชุนิกา แจ่มจำรัส
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ) 

 

อาจารย์จักรกฤษ  เสลา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

คณาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์     บุญกอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร มาต้น

อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ศิริโชติ

อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจู

อาจารย์ ดร.มงคล รัชชะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนารี  ทะน๊ะเป็ก

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต ม.มหิดล)

อาจารย์อนุ  สุราช

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ)

อาจารย์ชุนิกา แจ่มจำรัส

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ)

อาจารย์จักรกฤษ  เสลา

อาจารย์สุพัตรา อัศวไมตรี

 


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

"ปรัชญา"

  สุขภาวะสร้างได้

 

 

"เอกลักษณ์"

     เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

  

 

"อัตลักษณ์"

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

 

 


Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68