Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

"ปรัชญา"

  สุขภาวะสร้างได้

 

 

"เอกลักษณ์"

     เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

  

 

"อัตลักษณ์"

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ