"ปรัชญา"

  สุขภาวะสร้างได้

 

 

"เอกลักษณ์"

     เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

 

 

"อัตลักษณ์"

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)