ปรัชญา

     สุขภาวะสร้างได้

 

 

เอกลักษณ์

     เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

 

 

อัตลักษณ์

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์