เกี่ยวกับคณะ


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.252721454728Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.253221505720include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.258221678328ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.262121899200ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.252721454728Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.253221505720include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.262221899240ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.263721920256ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุธีกานต์  คงอำนาจ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี    และหัวหน้างานบริหาร

นางสาวศริลลา  คงรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.264921896008Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.265321928096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.266621938856ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.267521941328ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.264921896008Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.265321928096include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.267621941256ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.268621944472ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจู
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

อาจารย์จักรกฤษ  เสลา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

คณาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์

ดร.วัฒน์     บุญกอบ

รองศาสตราจารย์ 

ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร มาต้น

อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ศิริโชติ

อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจู

อาจารย์ ดร.มงคล รัชชะ

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุนารี  ทะน๊ะเป็ก

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิตม.มหิดล)

อาจารย์อนุ  สุราช

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ)

อาจารย์ชุนิกา แจ่มจำรัส

(กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ)

 

อาจารย์จักรกฤษ  เสลา

 

 

อาจารย์สุพัตรา อัศวไมตรี

 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.271121922728Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.271621950336include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.272821960680ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.273721962936ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.271121922728Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.271621950336include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.273821962864ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.274821966016ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.275321938880Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.275821972248include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.276921982576ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.277821984840ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.275321938880Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.275821972248include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.277921984768ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.278821987944ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

"ปรัชญา"

  สุขภาวะสร้างได้

 

 

"เอกลักษณ์"

     เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

  

 

"อัตลักษณ์"

     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

 

 


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.280121963512Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.280521994328include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.281822004896ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.282722007368ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239256{main}( ).../index.php:0
20.05556229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05566229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.129912501960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.135712940696Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.136912969512Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137113001608require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140813358672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140813359096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.140813362376Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.148314312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.245120835896Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.247120900440Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.247120901056Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.247620966792include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.280121963512Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.280521994328include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.282822007296ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.283822010504ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87