ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  มาต้น
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
นโยบายและแผน

อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์  โพธิ์อ่ำ

อาจารย์ ดร.เสน่ห์  แสงเงิน


อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 อาจารย์สาโรจน์  นาคจู
รักษาราชการแทน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ

อาจารย์กษมา  ภูสีสด 

อาจารย์อิสรียา  ณ น่าน 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 อาจารย์พัชร์สิริ ศรีเวียง

อาจารย์มงคล รัชชะ

 อาจารย์อนุ สุราช

อาจารย์สุนารี  ทะน๊ะเป็ก

 
 
 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์