วิทยาเขตสุโขทัย

อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

โทร 094 7062298, 055 615513

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

โทร 02 3108928, 092 5802920

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์