Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. แล้ว ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. แล้ว ทั้งสิ้น 1 หลักสูตร

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี

วิธีการตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ | สำนักงาน ก.พ. (OCSC) คลิกที่นี

1. เลือกคุณวุฒิภายในประเทศ

2. กรอกข้อมูล ในช่อง

ระดับปริญญาตรี

ชื่อสถาบันการศึกษา = มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ชื่อปริญญา/ ประกาศนียบัตร = ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

ชื่อสถาบันการศึกษา = มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ชื่อปริญญา/ ประกาศนียบัตร = ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต