หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. แล้ว ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. แล้ว ทั้งสิ้น 1 หลักสูตร

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่

1. เลือกคุณวุฒิภายในประเทศ

2. กรอกข้อมูล ในช่อง

ระดับปริญญาตรี

ชื่อสถาบันการศึกษา = มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ชื่อปริญญา/ ประกาศนียบัตร = ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

ชื่อสถาบันการศึกษา = มหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ชื่อปริญญา/ ประกาศนียบัตร = ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)