หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

การดำเนินการเรียนการสอน

1. ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา  (Block Course System)  กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้นและสอบวัดผลแล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา

3. ระบบการเรียนการสอนเป็นแผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

4. สอนโดยคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุข

5. ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ

 

แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

RAM 6003  บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

PHA 5000  ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข (ไม่นับหน่วยกิต)

PHA 5001  สาธารณสุขพื้นฐานและระบาดวิทยา (ไม่นับหน่วยกิต)

PHA 6101  พฤติกรรมสุขภาพทางสาธารณสุข     

          (3)

          (3)

          (3)

           3

 

RAM 6000  ความรู้คู่คุณธรรม (ไม่นับหน่วยกิต)   

PHA 6102  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการองค์กรสุขภาพ

PHA 6103  นโยบายและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ                                                       

          (3)

           3

           3

PHA 6002  สถิติและคอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข                 

PHA 6001  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

PHA 6105  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร   

           3

           3

           3

PHA 6104  การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข      

PHA 6106  การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข

PHA 6201  นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        

           3

           3

           3 

PHA 6107  การวางแผนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์       

PHA 6108  สัมมนาการบริหารสาธารณสุข

PHA 6889  การศึกษาอิสระทางบริหารสาธารณสุข 

                 (Comprehensive Examination) 

           3

           3

           3

 รวมทั้งหมด

         36

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์