Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 
   หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และหลักสูตรแผน ข  
    RAM 6001  ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา                         1
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และหลักสูตรแผน ข  
    PHA 5000 ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข   (3)
    PHA 5001 การสาธารณสุขและสาธารณสุขเปรียบเทียบ  (3)
3. หมวดวิชาแกน (15 หน่วยกิต)  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และหลักสูตรแผน ข  
    PHA 6001  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  3
    PHA 6002     สถิติและคอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข  3
    PHA 6003 วิทยาการระบาด 3
    PHA 6101 พฤติกรรมสุขภาพทางสาธารณสุข 3
    PHA 6102    การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการองค์การสุขภาพ 3
4. หมวดวิชาบังคับ   
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   (9 หน่วยกิต)                                                  
    PHA 6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข 3
    PHA 6107 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสุขภาพ 3
    PHA 6108  สัมมนาการบริหารสาธารณสุข 3
     หลักสูตรแผน ข   (15 หน่วยกิต)                                         
    PHA 6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข 3
    PHA 6105 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร 3
    PHA 6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข 3
    PHA 6107 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสุขภาพ 3
    PHA 6108  สัมมนาการบริหารสาธารณสุข 3
5. หมวดวิชาเลือก      
     แผน ก แบบ ก 2   เลือก 1 วิชา (3 หน่วยกิต)   
    PHA 6103   
นโยบาย และการจัดการระบบสุขภาพ
3
    PHA 6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข 3
    PHA 6105 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร 3
    PHA 6201    นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
    PHA 6202    การบริหารโครงการและการประเมินผลทางสาธารณสุข 3
    PHA 6203    เครื่องมือวัดทางสุขภาพ  3
    PHA 6204    จริยธรรม กฏหมาย และวิชาชีพสาธารณสุข 3
    PHA 6205   การประกันคุณภาพมาตรฐานงานสาธารณสุข 3
    PHA 6206    การบริหารการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 3
     แผน ข   เลือก  2  วิชา   (6 หน่วยกิต)   
    PHA 6103    นโยบาย และการจัดการระบบสุขภาพ 3
    PHA 6202    การบริหารโครงการและการประเมินผลทางสาธารณสุข 3
6. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2    
    PHA 6999        วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2)                                                      12
     หลักสูตร แผน ข   
    PHA 6889        การศึกษาอิสระทางด้านบริหารสาธารณสุข  (แผน ข) 3
รวมหน่วยกิต 40