หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

การดำเนินการเรียนการสอน

1. ระบบการเรียน ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา  (Block Course System)  กล่าวคือ เรียนจบในกระบวนวิชานั้น

    และสอบวัดผลแล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

2. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละวิชา

3. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 [40 หน่วยกิต] แผน ก แบบ ก2. และหลักสูตรแผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยสอบประมวลความรอบรู้)

4. สอนโดยคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

    ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุข

5. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 189,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แบ่งชำระ 6 งวด (งวดละ 31,500 บาท)

    รวมค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 
   หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และหลักสูตรแผน ข  
    RAM 6001  ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา                         1
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และหลักสูตรแผน ข  
    PHA 5000 ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข   (3)
    PHA 5001 การสาธารณสุขและสาธารณสุขเปรียบเทียบ  (3)
3. หมวดวิชาแกน (15 หน่วยกิต)  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และหลักสูตรแผน ข  
    PHA 6001  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข  3
    PHA 6002     สถิติและคอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข  3
    PHA 6003 วิทยาการระบาด 3
    PHA 6101 พฤติกรรมสุขภาพทางสาธารณสุข 3
    PHA 6102    การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการองค์การสุขภาพ 3
4. หมวดวิชาบังคับ   
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   (9 หน่วยกิต)                                                  
    PHA 6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข 3
    PHA 6107 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสุขภาพ 3
    PHA 6108  สัมมนาการบริหารสาธารณสุข 3
     หลักสูตรแผน ข   (15 หน่วยกิต)                                         
    PHA 6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข 3
    PHA 6105 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร 3
    PHA 6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข 3
    PHA 6107 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสุขภาพ 3
    PHA 6108  สัมมนาการบริหารสาธารณสุข 3
5. หมวดวิชาเลือก      
     แผน ก แบบ ก 2   เลือก 1 วิชา (3 หน่วยกิต)   
    PHA 6103   
นโยบาย และการจัดการระบบสุขภาพ
3
    PHA 6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข 3
    PHA 6105 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร 3
    PHA 6201    นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
    PHA 6202    การบริหารโครงการและการประเมินผลทางสาธารณสุข 3
    PHA 6203    เครื่องมือวัดทางสุขภาพ  3
    PHA 6204    จริยธรรม กฏหมาย และวิชาชีพสาธารณสุข 3
    PHA 6205   การประกันคุณภาพมาตรฐานงานสาธารณสุข 3
    PHA 6206    การบริหารการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 3
     แผน ข   เลือก  2  วิชา   (6 หน่วยกิต)   
    PHA 6103    นโยบาย และการจัดการระบบสุขภาพ 3
    PHA 6202    การบริหารโครงการและการประเมินผลทางสาธารณสุข 3
6. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2    
    PHA 6999        วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2)                                                      12
     หลักสูตร แผน ข   
    PHA 6889        การศึกษาอิสระทางด้านบริหารสาธารณสุข  (แผน ข) 3
รวมหน่วยกิต 40

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9