หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
145
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
        วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              
        กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                              
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

30
(3)
6
6
9
 9 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                    
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
        กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
109
 20
 36
 53
 6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)