หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
        วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              
        กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                              
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                    
        กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานสาธารณสุข
        กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน                      
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
131
 
30
(3)
6
6
9
 9 
95
48
47
 6
หน่วยกิต
 
น่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9