(ภาคเรียนวันจันทร์-ศุกร์)

(ภาคเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 

รุ่นที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รายวิชา COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชา POL1101 การเมืองการปกครองไทย

            POL1101 (ซ่อม)

รายวิชา LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายวิชา MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

รายวิชา PHC1202 เคมีพื้นฐาน

รายวิชา THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

รายวิชา PHC2209 ชีวสถิติ
 

ภาดรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รายวิชา MSA1003 ดนตรีวิจักขณ์

รายวิชา PHC2206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

รายวิชา PHC2208 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

รายวิชา PHC2210 วิทยาการระบาด

รายวิชา PHC2211 อนามัยสิ่งแวดล้อม

รายวิชา PHC2207 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC2212 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รายวิชา PHC2213 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา PHC2214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายวิชา COH3301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รายวิชา COH3302 เภสัชสาธารณสุข

รายวิชา COH3303 โภชนศาสตร์ชุมชน

รายวิชา COH3304 การสร้างเสริมสุขภาพ

รายวิชา COH3305 การป้องกันและควบคุมโรค

รายวิชา COH3306 การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน

รายวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา COH3307 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

รายวิชา COH3308 สุขภาพจิตชุมชน

รายวิชา COH3309 อนามัยครอบครัว

รายวิชา COH3310 อนามัยชุมชน

รายวิชา PHC3215 การบริหารงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC3216 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา COH3404 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข

รายวิชา COH3405 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

รายวิชา COH4311 ภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาพชุมชน

รายวิชา COH4312 การวางแผนและการประเมินผลโครงการ

รายวิชา COH4901 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข

รายวิชา COH4902 สัมมนาสาธารณสุข

รุ่นที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รายวิชา POL1101 การเมืองการปกครองไทย

            POL1101 (ซ่อม)

รายวิชา MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

รายวิชา PHC1202 เคมีพื้นฐาน

รายวิชา PHC2209 ชีวสถิติ
 

ภาดรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รายวิชา PHC2210 วิทยาการระบาด

รายวิชา PHC2212 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รายวิชา PHC2211 อนามัยสิ่งแวดล้อม

รายวิชา PHC2207 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข
 

ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

รายวิชา PHC2213 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม

รายวิชา COH3301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รายวิชา COH3305 การป้องกันและควบคุมโรค

รายวิชา COH2206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา PHC2214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายวิชา PHC2208 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

รายวิชา COH330 เภสัชสาธารณสุข

รายวิชา COH3303 โภชนศาสตร์ชุมชน 

รายวิชา COH3304 การสร้างเสริมสุขภาพ

รายวิชา COH3306 การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน

รายวิชา COH3307 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

รายวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา COH3308 สุขภาพจิตชุมชน

รายวิชา COH3309 อนามัยครอบครัว

รายวิชา COH3403 สุขภาพผู้สูงอายุ

รายวิชา COH3310 อนามัยชุมชน

รายวิชา PHC3215 การบริหารงานสาธารณสุข
 

ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

รายวิชา COH3402 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

รายวิชา COH4312 การวางแผนและการประเมินผลโครงการสุขภาพ
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา PHC3216 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

รายวิชา COH3306 การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน

รายวิชา COH4311 ภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาพชุมชน

รายวิชา COH4901 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข

รายวิชา COH4902 สัมมนาสาธารณสุข

รายวิชา COH4909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

รุ่นที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รายวิชา COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชา POL1101 การเมืองการปกครองไทย

            POL1101 (ซ่อม)

รายวิชา LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายวิชา MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

รายวิชา PHC1202 เคมีพื้นฐาน

รายวิชา THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

รายวิชา PHC2209 ชีวสถิติ
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รายวิชา MSA1003 ดนตรีวิจักขณ์

รายวิชา SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

รายวิชา PHC1201 ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชา ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

รายวิชา PHC1203 การสาธารณสุขทั่วไป

รายวิชา ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา PHC2204 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC2205 ฟิสิกส์พื้นฐาน

รายวิชา PHC2206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

รายวิชา PHC2207 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC2208 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

รายวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา PHC2210 วิทยาการระบาด

รายวิชา PHC2211 อนามัยสิ่งแวดล้อม

รายวิชา PHC2212 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รายวิชา PHC2213 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม

รายวิชา PHC2214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา COH3301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รายวิชา COH330 เภสัชสาธารณสุข

รายวิชา COH3303 โภชนศาสตร์ชุมชน 

รายวิชา COH3304 การสร้างเสริมสุขภาพ

รายวิชา COH3305 การป้องกันและควบคุมโรค

รายวิชา COH3306 การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน

รุ่นที่ 3

ภาดรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

รายวิชา PHC2206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

รายวิชา PHC2210 วิทยาการระบาด

รายวิชา PHC2209 ชีวสถิติ

รายวิชา PHC2211 อนามัยสิ่งแวดล้อม

รายวิชา PHC2212 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา PHC2214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายวิชา PHC2213 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม

รายวิชา COH3301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รายวิชา COH3306 การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน

รายวิชา COH3304 การสร้างเสริมสุขภาพ
 

ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

รายวิชา COH3303 โภชนศาสตร์ชุมชน

รายวิชา COH3307 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

รายวิชา COH330 เภสัชสาธารณสุข

รายวิชา COH3305 การป้องกันและควบคุมโรค

รายวิชา COH3308 สุขภาพจิตชุมชน

รายวิชา COH3309 อนามัยครอบครัว

รายวิชา PHC3215 การบริหารงานสาธารณสุข

รุ่นที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายวิชา COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชา ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

รายวิชา THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

รายวิชา SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา POL1101 การเมืองการปกครองไทย
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

รายวิชา GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

รายวิชา PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

รายวิชา MSA1003 ดนตรีวิจักขณ์

รายวิชา PHC1201 ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชา PHC1202 เคมีพื้นฐาน

รายวิชา PHC1203 การสาธารณสุขทั่วไป
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

รายวิชา MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา PHC2205 ฟิสิกส์พื้นฐานในงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC2204 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC2206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

รายวิชา PHC2207 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข

รายวิชา PHC2208 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

 รุ่นที่ 4

ภาดรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา PHC2213 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม

รายวิชา PHC2214 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายวิชา PHC2209 ชีวสถิติ

รายวิชา PHC2210 วิทยาการระบาด

รายวิชา COH3304 การสร้างเสริมสุขภาพ

 

รุ่นที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายวิชา LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายวิชา ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

รายวิชา SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชา GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

รายวิชา COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชา PHC1201 ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชา PHC1203 การสาธารณสุขทั่วไป

 
 
 
 
 
 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์