( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003239416{main}( ).../index.php:0
20.07146230216Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.07146230784Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.144412295136Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.150512733736Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.151812762408Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.152012794520require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.155613151672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.155613152088ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.172314543736Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.174614796568ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.212718072664Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.212718073280Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.213318130984include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.229819609288ArtxContentSingleArticle->printIcon( ).../default.php:34

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003239416{main}( ).../index.php:0
20.07146230216Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.07146230784Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.144412295136Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.150512733736Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.151812762408Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.152012794520require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.155613151672Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.155613152088ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.172314543736Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.174614796568ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.212718072664Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.212718073280Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.213318130984include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.232019677776ArtxContentItem->emailIcon( ).../default.php:36
160.233519698888ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

 

 

> > > ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอให้ส่งรายชื่อเพื่อเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน < < <

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card และขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และลาออก (นศ. Pre Degree ไม่มีการย้ายคณะเพราะเป็นการเรียนแบบรายวิชา จึงไม่ได้สังกัดคณะใด ๆ)

แบบฟอร์มหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสร

       *** ถ้าต้องการนำมาออกเลขหนังสือ ต้องเขียนใบคำรองทุกครั้ง ***

แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

(นักศึกษาที่แจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิตใช้เอกสารหมายเลข 1 - 3 เท่านั้น)