แบบฟอร์มทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสร

       *** ถ้าต้องการนำมาออกเลขหนังสือ ต้องเขียนใบคำรองทุกครั้ง ***

แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)