Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

 

 

> > > ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอให้ส่งรายชื่อเพื่อเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน < < <

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card และขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และลาออก (นศ. Pre Degree ไม่มีการย้ายคณะเพราะเป็นการเรียนแบบรายวิชา จึงไม่ได้สังกัดคณะใด ๆ)

แบบฟอร์มหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสร

       *** ถ้าต้องการนำมาออกเลขหนังสือ ต้องเขียนใบคำรองทุกครั้ง ***

แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

(นักศึกษาที่แจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิตใช้เอกสารหมายเลข 1 - 3 เท่านั้น)