( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003239416{main}( ).../index.php:0
20.05986229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05986229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.130112295200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.136012733872Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.137112762544Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137312794648require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140913151776Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140913152200ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.157114543624Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.159414796392ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.195418072512Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.195418073128Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.195918130840include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.211719609216ArtxContentSingleArticle->printIcon( ).../default.php:34

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003239416{main}( ).../index.php:0
20.05986229312Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05986229880Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.130112295200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.136012733872Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.137112762544Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.137312794648require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.140913151776Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.140913152200ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.157114543624Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.159414796392ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.195418072512Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.195418073128Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.195918130840include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.213819677704ArtxContentItem->emailIcon( ).../default.php:36
160.215319698816ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

 

 

> > > ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอให้ส่งรายชื่อเพื่อเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน < < <

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card และขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และลาออก (นศ. Pre Degree ไม่มีการย้ายคณะเพราะเป็นการเรียนแบบรายวิชา จึงไม่ได้สังกัดคณะใด ๆ)

แบบฟอร์มหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสร

       *** ถ้าต้องการนำมาออกเลขหนังสือ ต้องเขียนใบคำรองทุกครั้ง ***

แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

(นักศึกษาที่แจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิตใช้เอกสารหมายเลข 1 - 3 เท่านั้น)