ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ต่อไปนี้

1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ปลาย) สายวิทย์-คณิต เท่านั้น

2. จบหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

1. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

    - กรณี กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

6. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 175,000.- บาท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หมายเหตุ
-หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เปิดที่จังหวัดสุโขทัยเท่านั้น ค่าเทอม 79,060.- บาท
-หลักสูตร 4 ปี โครงการศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เปิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ค่าเทอม 175,000.- บาท แบ่งชำระ 8 งวด
-หลักสูตรเทียบโอน โครงการศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดสอนที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ค่าเทอม 175,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 


 

ปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษและส่วนภูมิภาค) มีดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะและการแสดงออกในด้านความพร้อมอื่น ๆ ที่สามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้

3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อซึ่งถือเป็นข้อยุติ

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

1. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

7. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

ค่าลงทะเบียนในการศึกษา

ตลอดหลักสูตรเป็นเงินจำนวน  189,000 บาท โดยแบ่งชำระ 6  งวด งวดละ 31,500 บาท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

(รวมเอกสารการเรียน/ กระเป๋าเอกสาร/ ชุดสูท/ บริการสืบค้นข้อมูล/ ศึกษาดูงานต่างประเทศ----ประเทศญี่ปุ่น

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9