เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 แล้ว ระดับปริญญาโทเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี


 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ต่อไปนี้

1. จบหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

1. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

    - กรณี กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 5 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

6. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 79,060.- บาท เท่ากันทุกแบบการเทียบโอน

1. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 60.- บาท

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000.- บาท

3. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000.- บาท

4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 2,000.- บาท

5. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 400.- บาท

6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติการทางสาธารณสุข ภาคการศึกษาละ 2,000.- บาท

7. ค่าเทียบโอนรายหน่วยกิตละ 400.- บาท

หมายเหตุ
-หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เปิดที่จังหวัดสุโขทัยเท่านั้น ค่าเทอม 79,060.- บาท
-หลักสูตร 4 ปี โครงการศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เปิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ค่าเทอม 150,000.- บาท แบ่งชำระ 8 งวด
-หลักสูตรเทียบโอน โครงการศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดสอนที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ค่าเทอม 150,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ยังไม่เปิดรับในภาคเรียนที่ 1/2560)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ต่อไปนี้

1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ปลาย) หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เท่านั้น

2. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

3. กรณีที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจะได้รับการเทียบวิชา และรับโอนหน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

1. สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

    - กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

6. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

7. ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัคร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 102,060.- บาท ประกอบด้วย

1. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 60.- บาท

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000.- บาท

3. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000.- บาท

4. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 2,000.- บาท

5. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 400.- บาท

6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติการทางสาธารณสุข ภาคการศึกษาละ 2,000.- บาท

7. ค่าธรรมเนียมการสอบไล่ ภาคการศึกษาละ 1,000.- บาท


 

ปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษและส่วนภูมิภาค) มีดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดเนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์หรือทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะและการแสดงออกในด้านความพร้อมอื่น ๆ ที่สามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้

3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อซึ่งถือเป็นข้อยุติ

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

1. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

7. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

ค่าลงทะเบียนในการศึกษา

ตลอดหลักสูตรเป็นเงินจำนวน  150,000 บาท โดยแบ่งชำระ 6  งวด งวดละ 25,000 บาท

(รวมเอกสารการเรียน/ กระเป๋าเอกสาร/ ชุดสูท/ บริการสืบค้นข้อมูล/ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศเกาหลีใต้)

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์