Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

 

 

ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ต่อไปนี้

          1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ปลาย) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าในสาขาใกล้เคียง

          2. จบหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          3. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

          4. คัดเลือกโดย GPA 2.00 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

          1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

          2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

          3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          4. สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

          5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 3 ฉบับ

          6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล/ใบสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

          7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

          8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

          9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,000.- บาท (แบ่งชำระเป็นภาคเรียนจำนวน 8 งวด)
  • ค่าสมัคร  700  บาท

 *** หมายเหตุ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ***

 *** สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1. นักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ประจำโรงพยาบาลและคลินิกทั้งของรัฐและเอกชน

          2. หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพในองค์การเอกชน มูลนิธิ สมาคมและหน่วยงานอิสระต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

          3. ที่ปรึกษาด้านสุขภาพของสถานประกอบการธุรกิจบริการสร้างเสริมสุขภาพ

          4. พนักงานบริษัทเอกชนที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          5. ประกอยอาชีพอิสระ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

          6. นักวิชาการสาธารณสุข ประจำหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน

          7. นักสาธารณสุขปฏิบัติงานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. , อบจ. และเทศบาล)

          8. นักวิจัยและวางแผนพัฒนาอนามัยชุมชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          9. นักวิชาการสาธารณสุขด้านพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน และการใช้ทรัพยากรด้านอนามัยชุมชน

 

-------------------------------------------------------------------------

 

ระดับปริญญาโท  

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

หลักฐานการสมัคร

           1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการ จำนวน 4 ฉบับ

           3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

           4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

           5. สำเนาใบ Transcript จำนวน 4 ฉบับ

           6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ฉบับ

           7. ใบรับรองแพทย์

           8. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล จำนวน 4 ฉบับ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

           1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

           2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะและการแสดงในด้านความพร้อมอื่นๆ ที่สามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้

           3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อซึ่งถือเป็นข้อยุติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 165,000.- บาท     งวดที่ 1-4 ชำระ 25,000 บาท      งวดที่ 5-7 ชำระ 20,000 บาท
  • ค่าสมัคร  800  บาท

 *** หมายเหตุ เรียนวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ***

                           วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

*** ระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course System (เรียนครั้งละ 1 วิชา จบแล้วสอบ แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป) ***

 *** สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***