การรับสมัครนักศึกษา


( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239192{main}( ).../index.php:0
20.05406229120Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05406229688Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.144112502280Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.149612940816Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.150812969472Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.151013001576require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.154513358552Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.154513358976ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.154513362256Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.161614312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.204118190224Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.206018253952Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.206018254568Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.206518320328include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.211518808264Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.211918859280include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.225219990432ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.228920209288ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239192{main}( ).../index.php:0
20.05406229120Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05406229688Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.144112502280Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.149612940816Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.150812969472Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.151013001576require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.154513358552Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.154513358976ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.154513362256Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.161614312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.204118190224Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.206018253952Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.206018254568Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.206518320328include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.211518808264Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:49
170.211918859280include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.229020209328ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.230520230336ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

 

1. สมัครด้วยตนเอง

         สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ติอต่อส่งเอง ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240           
 
2. สมัครทางไปรณีย์
           สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งทางไปรษณีย์มาที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240            
โทร 02-3108928, 092-5802920
  
 

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239192{main}( ).../index.php:0
20.05406229120Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05406229688Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.144112502280Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.149612940816Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.150812969472Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.151013001576require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.154513358552Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.154513358976ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.154513362256Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.161614312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.204118190224Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.206018253952Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.206018254568Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.206518320328include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.231420206904Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.231920238160include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.233020248472ArtxContentItem->printIcon( ).../blog_item.php:39
190.233820250712ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:111

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239192{main}( ).../index.php:0
20.05406229120Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.05406229688Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.144112502280Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.149612940816Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.150812969472Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.151013001576require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.154513358552Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.154513358976ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.154513362256Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.161614312288ContentViewCategory->display( ).../BaseController.php:664
120.204118190224Joomla\CMS\MVC\View\CategoryView->display( ).../view.html.php:250
130.206018253952Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../CategoryView.php:245
140.206018254568Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
150.206518320328include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog.php' ).../HtmlView.php:701
160.231420206904Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../blog.php:71
170.231920238160include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/category/blog_item.php' ).../HtmlView.php:701
180.234020250640ArtxContentItem->emailIcon( ).../blog_item.php:41
190.234920253792ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

 

ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ต่อไปนี้

          1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ปลาย) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าในสาขาใกล้เคียง

          2. จบหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          3. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

          4. คัดเลือกโดย GPA 2.00 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร (ถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น)

          1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

          2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

          3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          4. สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

          5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 3 ฉบับ

          6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล/ใบสมรส/หย่า (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

          7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

          8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

          9. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 185,000.- บาท (แบ่งชำระเป็นภาคเรียนจำนวน 8 งวด)
  • ค่าสมัคร  700  บาท

 *** หมายเหตุ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ***

 *** สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1. นักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ประจำโรงพยาบาลและคลินิกทั้งของรัฐและเอกชน

          2. หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการด้านสุขภาพในองค์การเอกชน มูลนิธิ สมาคมและหน่วยงานอิสระต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

          3. ที่ปรึกษาด้านสุขภาพของสถานประกอบการธุรกิจบริการสร้างเสริมสุขภาพ

          4. พนักงานบริษัทเอกชนที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          5. ประกอยอาชีพอิสระ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

          6. นักวิชาการสาธารณสุข ประจำหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน

          7. นักสาธารณสุขปฏิบัติงานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. , อบจ. และเทศบาล)

          8. นักวิจัยและวางแผนพัฒนาอนามัยชุมชนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          9. นักวิชาการสาธารณสุขด้านพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน และการใช้ทรัพยากรด้านอนามัยชุมชน

 

-------------------------------------------------------------------------

 

ระดับปริญญาโท  

โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

หลักฐานการสมัคร

           1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการ จำนวน 4 ฉบับ

           3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

           4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

           5. สำเนาใบ Transcript จำนวน 4 ฉบับ

           6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ฉบับ

           7. ใบรับรองแพทย์

           8. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล จำนวน 4 ฉบับ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

           1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

           2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบศักยภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะและการแสดงในด้านความพร้อมอื่นๆ ที่สามารถเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้

           3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาผู้สมัครให้เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อซึ่งถือเป็นข้อยุติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษา

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 165,000.- บาท     งวดที่ 1-4 ชำระ 25,000 บาท      งวดที่ 5-7 ชำระ 20,000 บาท
  • ค่าสมัคร  800  บาท

 *** หมายเหตุ เรียนวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ***

                           วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

*** ระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course System (เรียนครั้งละ 1 วิชา จบแล้วสอบ แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป) ***

 *** สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***