ระดับปริญญาตรี

1. สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

    1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา หรือมารับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

                กรุงเทพมหานคร                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                         หัวหมาก บางกะปี กรุงเทพฯ 10240

                วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า                                                             อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

    1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

    1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

          1.3.1 สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

                   - กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญา ถ่ายสำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

                   - กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

          1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ 

          1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

          1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.7 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัคร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

          หมายเหตุ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต เตรียมใบแสดงผลการศึกษาตัวจริงมาด้วย

    1.4 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานมายื่นที่ห้องสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทั้งที่ส่วนกลางกรุงเทพฯ (หัวหมาก) และวิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย (จังหวัดสุโขทัย)

    1.5 ชำระเงินค่าสมัคร 800 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร

    1.6 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210                       โทร 055-615513, 094-7062298

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240          โทร 02-3108928, 092-5802920

 

2. สมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัคร

   1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา (สำหรับผู้สมัครเรียนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี แนบ แบบสัมภาษณ์ผู้สนใจศึกษาคณะสาธารณสุขศสตร์ มาพร้อมใบสมัครเรียนด้วย)

   1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

   1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

           1.3.1 สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

                    - กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญา ถ่ายสำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

                    - กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

           1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ 

           1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ 

           1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

           1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

           1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.7 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัคร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           หมายเหตุ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต ส่งใบแสดงผลการศึกษาตัวจริงมาด้วย

    1.4 ชำระค่าสมัครโดยวิธี ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวนเงิน 800 บาท
          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย สั่งจ่ายนาม นางสาวธิติมา  ศรีนวล  (ปณ.เมืองเก่า 64210)
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) สั่งจ่ายนาม นางสาวธิติมา  ศรีนวล (ปณ.รามคำแหง 10241)

          หมายเหตุ  นางสาวธิติมา  ศรีนวล (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์)
                       

    1.5 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครใส่ซอง ส่งมาที่
          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย             กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

    1.6 ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารทางเว็บไซต์ (หลังจากส่งประมาณ 1 สัปดาห์)

    1.7 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210                     โทร 055-615513, 094-7062298

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240          โทร 02-3108928, 092-5802920

 

 

ระดับปริญญาโท

1. สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

    1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา หรือมารับได้ที่ สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

    1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

    1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

          1.3.1 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

          1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า จำนวน 4 ฉบับ

    1.4 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานมายื่นที่ห้องสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทั้งที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (หัวหมาก) และวิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย (จังหวัดสุโขทัย)

    1.5 ชำระเงินค่าสมัคร 800 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร

    1.6 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210                       โทร 055-615513, 094-7062298

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240                   โทร 02-310-8928, 092-5802920

2. สมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัคร

   1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา 

   1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

   1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

           1.3.1 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

           1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

           1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า จำนวน 4 ฉบับ

    1.4 ชำระค่าสมัครโดยวิธี ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวนเงิน 800 บาท

          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย สั่งจ่ายนาม นางสาวธิติมา  ศรีนวล  (ปณ.เมืองเก่า 64210)
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) สั่งจ่ายนาม นางสาวธิติมา  ศรีนวล (ปณ.รามคำแหง 10241)

          หมายเหตุ  นางสาวธิติมา  ศรีนวล (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์)

    1.5 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครใส่ซอง ส่งมาที่ 
          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย              กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64210
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก)  กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

    1.6 ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารทางเว็บไซต์ (หลังจากส่งประมาณ 1 สัปดาห์)

    1.7 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210                     โทร 055-615513, 094-7062298

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240                    โทร 02-3108928, 092-5802920

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9