ระดับปริญญาตรี

1. สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

    1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา หรือมารับได้ที่ สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

    1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

    1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

          1.3.1 สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

                   - กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญา ถ่ายสำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

                   - กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

          1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 4 ฉบับ

          1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

          1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

          1.3.7 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัคร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

          หมายเหตุ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต เตรียมใบแสดงผลการศึกษาตัวจริงมาด้วย

    1.4 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานมายื่นที่ห้องสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทั้งที่ส่วนกลาง (หัวหมาก) และวิทยาเขตสุโขทัย (จังหวัดสุโขทัย)

    1.5 ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท รับใบเสร็จ

    1.6 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร 055-945112-4, 09-47062298

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-3108928

2. สมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัคร

   1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา (สำหรับผู้สมัครเรียนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี แนบ แบบสัมภาษณ์ผู้สนใจศึกษาคณะสาธารณสุขศสตร์ มาพร้อมใบสมัครเรียนด้วย)

   1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

   1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

           1.3.1 สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

                    - กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญา ถ่ายสำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

                    - กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยให้ติดต่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2281-7185 ต่อ 101-105

           1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 5 ฉบับ

           1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 5 ฉบับ

           1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

           1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

           1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

           1.3.7 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัคร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           หมายเหตุ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต ส่งใบแสดงผลการศึกษาตัวจริงมาด้วย

    1.4 ชำระค่าสมัครโดยวิธี ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวนเงิน 700 บาท
          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย
สั่งจ่ายนาม อาจารย์กษมา  ภูสีสด  (ปณ.เมืองเก่า 64210)
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) สั่งจ่ายนาม นางสาวธิติมา  ศรีนวล (ปณ.รามคำแหง 10240)

          หมายเหตุ อาจารย์กษมา ภูสีสด (อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์)
                       นางสาวธิติมา  ศรีนวล (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์)

    1.5 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครใส่ซอง ส่งมาที่
          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

    1.6 ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารทางเว็บไซต์ (หลังจากส่งประมาณ 1 สัปดาห์)

    1.7 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร 055-945112-4, 09-47062298

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-3108928

 

ระดับปริญญาโท

1. สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

    1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา หรือมารับได้ที่ สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

    1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

    1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

          1.3.1 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

          1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

          1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

    1.4 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานมายื่นที่ห้องสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทั้งที่ส่วนกลาง (หัวหมาก) และวิทยาเขตสุโขทัย (จังหวัดสุโขทัย)

    1.5 ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท รับใบเสร็จ

    1.6 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร 055-945112-4, 09-47062298

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-3108928

2. สมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัคร

   1.1 พิมพ์ ใบสมัครเข้าศึกษา 

   1.2 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ชัดเจน

   1.3 เตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

           1.3.1 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.3 สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ

           1.3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

           1.3.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

           1.3.6 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือหย่า ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

    1.4 ชำระค่าสมัครโดยวิธี ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวนเงิน 700 บาท

          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย สั่งจ่ายนาม อาจารย์กษมา  ภูสีสด  (ปณ.เมืองเก่า 64210)
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) สั่งจ่ายนาม นางสาวธิติมา  ศรีนวล (ปณ.รามคำแหง 10240)

 

          หมายเหตุ อาจารย์กษมา ภูสีสด (อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์)
                       นางสาวธิติมา  ศรีนวล (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์)

 

    1.5 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครใส่ซอง ส่งมาที่ 
          กรณีสมัครเรียนที่ จ.สุโขทัย กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
          กรณีสมัครเรียนที่ กรุงเทพฯ (หัวหมาก) กรุณาส่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

    1.6 ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารทางเว็บไซต์ (หลังจากส่งประมาณ 1 สัปดาห์)

    1.7 รอทางคณะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเข้าศึกษา

วิทยาเขตสุโขทัย

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร 055-945112-4, 09-47062298

ส่วนกลาง (หัวหมาก)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-3108928

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์