Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68
 

ตางรางบรรยายภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์)

ตารางบรรยายภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ปฏิทินการศึกษา 2563  
ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2563
ปฏิทินการศึกษา 2562 เทอม 2 

ปี 3

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2562 / แบบระบุวัน Mid - Final ปี 3 จ - ศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2562 

 รุ่นที่ 6

ตารางบรรยายภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2/2562 ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม ปริญญาอื่นๆ 

 ปี 4

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2562 / แบบระบุวัน Final ปี 4 จ - ศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2562

 
ปฏิทินการศึกษา 2562 เทอม 1 

ปี 3

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2562 / แบบระบุวัน Mid - Final ปี 3 จ - ศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2562

 รุ่นที่ 6

ตารางบรรยายภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2562 ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม ปริญญาอื่นๆ

 ปี 4

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2562 / แบบระบุวัน Final ปี 4 จ - ศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

 
ปฏิทินการศึกษา 2561 เทอม 1   และ เทอม 2 

ปี 2

ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1/ 2561

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

รุ่นที่ 6

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิทางด้านสาธารณสุข

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาที่ใช้วุฒิอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านสาธารณสุข

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิทางด้านสาธารณสุข

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษาที่ใช้วุฒิอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านสาธารณสุข

*แก้ไข ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561 

ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม ปวส.สาธารณสุข

ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม ปริญญาอื่นๆ

ปี 3

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

 

 

 

 ปี 4

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

 

 
ปฏิทินการศึกษา 2560
 

 ปี 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 รุ่นที่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2560

 

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 

 

 

ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 
 

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 
ปฏิทินการศึกษา 2559
 

ปี 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 รุ่นที่ 5

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 
ปฏิทินการศึกษา 2557-2558

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2558

รุ่นที่ 2

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน/ 2557

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/ 2558

 ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

 

 

รุ่นที่ 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 (ปีการศึกษาสุดท้าย)


ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

 

รุ่นที่ 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559