ตางรางบรรยายภาคปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์)

ตารางบรรยายภาคพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

ปฏิทินการศึกษา 2557-2558

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2558

รุ่นที่ 2

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน/ 2557

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/ 2558

 ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

 

 

รุ่นที่ 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 (ปีการศึกษาสุดท้าย)

 

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

 

รุ่นที่ 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ปฏิทินการศึกษา 2559

ปี 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 รุ่นที่ 5

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 
ปฏิทินการศึกษา 2560  

 ปี 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 รุ่นที่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2560

 

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 

 

 

ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 
 

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

 
ปฏิทินการศึกษา 2561   

 ปี 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

รุ่นที่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิทางด้านสาธารณสุข

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาที่ใช้วุฒิอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านสาธารณสุข

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

 

 

 

ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

 

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์