รุ่นที่ 1 

    

งานวิจัยนักศึกษาจังหวัดสุโขทัย ภาคปกติ รุ่นที่ 3

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)