คณะกรรมการ กิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 • ประธานกรรมการ
 • นางสาวอินทิรา ตระกูล
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • ประธานกรรมการคนที่1
 • นางสาวศิริพร นามแสงจันทร์
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • รองประธานกรรมการคนที่1
 • นายดิสรณ์ พิมพ์ทอง
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • เลขานุการคนที่1
 • นางสาวฮูฟรีซัน ยาลาแว
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • เลขานุการคนที่2
 • นางสาวสุนิสา ถมยา
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • เหรัญญิกคนที่1
 • นางสาวอามัล แวนาสะแต
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • เหรัญญิกคนที่2
 • นางสาววรรณศิริ อ่อมปิ่น
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 • กรรมการ
 • นางสาวฐิรัชญา ไชยวงศ์
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • กรรมการ
 • นางสาวสุพัตรา  ศรีหาวงค์
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • กรรมการ
 • นางสาวกนกพร เปรื่องฐชา
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 


 

แผนกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนกลยุทธ์ด้านส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ชื่อกลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ กลยุทธ์ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเข้าสู่อาชีพ

1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
3. ระดับความพึงพอใจ
1. โครงการฝึกทักษะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
3. ระดับความพึงพอใจ
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และรับน้องอย่างสร้างสรรค์
4. โครงการกีฬา “สาสุขเกมส์” 

คณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

ชื่อกลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ กลยุทธ์ ชื่อโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม                  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ด้านผลผลิตการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการเผาเทียน เล่นไฟ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                       
โครงการชำระจิต วันมาฆบูชา

 


 
แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยคณบดี
 
 

 

 

 

เพลงมาร์ชประจำคณะสาธารณสุข

 

 

เนื้อร้อง มงคล รัชชะ, นิศาชล  โทแก้ว  ทำนอง ณัฐพงษ์ ต้นศรี  ขับร้อง ณัฐพงษ์ ต้นศรี

             คณะสาธารณสุขศาสตร์                                มุ่งองอาจ แห่งรามฯสุโขทัย

สถาบันการศึกษางามวิไล                                           งามด้วยใจ งามด้วยรัก สามัคคี

ธงชมพูอมส้มโบกสะบัด                                              วิสัยทัศน์พึ่งทำไว้จำให้ดี

สร้างคนสร้างสังคมสุขภาพดี                                       น่าเปรมปรีย์สาธารณสุขไทย

                 เปิดโอกาสการศึกษาพัฒนาชาติ                  สาธารณสุขศาสตร์นำวิชาล้ำสมัย

นวัตกรรมมุ่งวิชาการให้คนไทย                                      ศูนย์รวมใจเพื่อมวลชนได้พึ่งพา

ปรัชญาสุขภาวะต้องสร้างได้                                        ให้คนไทยทุกคนได้ศึกษา

มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางปัญญา                                     สร้างบัณฑิตออกมาให้แข็งแรง

                คงจรรยาในความเป็นสถาบัน                        เพื่อสืบสันปณิธานรามคำแหง

สาธารณสุขศาสตร์สุโขทัยจงแข็งแกร่ง                          รามคำแหงมุ่งสู่ใจให้เบิกบาน         

จงภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุน                                            ที่ค้ำจุลรามคำแหงไว้ตราบนาน

ชาวสาสุขรวมใจก้องกังวาน                                            รามคำแหงให้ทางให้วิชา 

เพลงน้องพี่พบกัน 
 
 
เนื้อร้อง มงคล รัชชะ ทำนอง ประณิธี รัตนวิจิตร ขับร้อง ณัฐพงษ์ ต้นศรี

น้องพี่พบกัน ณ ที่แห่งนี้ น้องพี่ได้มาพบกัน รวมกันสร้างสรรค์ สามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียว

สาธารณสุข รามคำแหง ที่ยึดเหนี่ยว เกี่ยวใจ ไว้ให้ผูกพัน สู่ถิ่นพ่อขุนรามคำแหงรุ่งเรืองตระการ

น้องพี่เบิกบานสานสัมพันธ์น้ำใจไมตรี พร้อมเพียงกัน สุขสันต์ กันทุกที่ รื่นฤดี ที่เปลี่ยมล้นด้วยศรัทธา

แม้ต่างถิ่นฐานเมื่อรวมกันรักเราเป็นหนึ่ง เพราะเรานึกถึงในสัมพันธ์เชื่อมสายใย

สาธารณสุข รามคำแหง ติดตรึงไว้ ติดตรึงภายในใจน้องพี่นิรันดร์

 

 

ความหวังอันทรงค่า  คำร้อง มงคล รัชชะ ทำนองประณิธี รัตนวิจิตร ขับร้อง ณัฐพงษ์ ต้นศรี

                 จากแดนดิน ถิ่นภูเขา ลำเนาป่า จากน้าอา พ่อแม่ และ เพื่อนพ้อง จากคนรัก ดวงใจพี่ ที่หมายปอง จากห้วยหนอง ล่องธารน้ำ จำจากลา หอบความหวัง ทรงพลัง ครั้งยิ่งใหญ่ มุ่งก้าวไป รามคำแหง แหล่งศึกษา เพื่อภาคเพียร ร่ำเรียนรู้ ดูตำรา สู่สาธาฯ สุโขทัย ใจชื่นบาน แม้นสถานการศึกษาที่ได้เห็น ไม่โดดเด่น ไม่ใหญ่โต มโหฬาร ยังคงมีมิตรใหม่ครูอาจารย์ คอยประสาน สร้างสายใย สายสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่ คืนวัน อันทรงค่า วันที่รับ ปริญญา ปรีดายิ่ง ทุกทุก คนต่างยินดีด้วยใจจริง ที่ทุกสิ่ง สำเร็จด้วย ความตั้งใจ

 

 

รวมพลังสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 


คำร้อง มงคล รัชชะ ทำนองประณิธี รัตนวิจิตร พรหมพัฒน์ ยิ่งยอดกุล ขับร้อง ณัฐพงษ์ ต้นศรี

              มาเถิดมาพวกเรา รวมพลังกันตั้งมั่น สามัคคีสร้างสันต์ เรารวมกัน เพื่อเป็นหนึ่งไว้ สาธารณสุขศาสตร์ รามคำแหง แห่งสุโขทัย เป็นแหล่งรวมกายใจ ของพวกเรา เหล่าปัญญาชน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ดั่งดาวประกายแสง บนท้องฟ้าในยามราตรี ส่องแสงแห่งความดี เพื่อน้องพี่ ผองชนชาวไทย สืบสานความยิ่งใหญ่ เราภูมิใจ ในสถาบัน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง รวมพลังแข็งแกร่ง เลือดร้อนแรง ไม่เกรงกลัวใคร ชื่อเสียงก้องเกรียงไกร มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา โดดเด่นการศึกษา ความก้าวหน้าด้านวิชาการ เสริมสร้างปณิธาน มุ่งทำงาน เพื่อประชาชน

 

เปลวเทียนรับขวัญน้อง  
 
 คำร้อง มงคล รัชชะ ทำนองประณิธี รัตนวิจิตร ขับร้อง ประณิธี รัตนวิจิตร

             เปลวเทียนส่องสว่างทุกทิศทางทุกแห่งหน ปัดเป่าความมืดมนเพื่อผองชนทั่วอาณา แม้นคืนอันมืดมิดมืดสนิททั่วนภา ยังมีดวงดาราคอยส่องแสง"ดั่ง"เปลวเทียน (สร้อย) น้องเอ๋ยมาทางนี้มาหาพี่อย่าไปไหน เล่มเทียนนี้แทนใจเพื่อรับขวัญเจ้าคนดี ยามใดเจ้าอ่อนล้าเจ้าจงมาหารุ่นพี่ ปลอบขวัญเจ้าคนดีด้วยไมตรีด้วยน้ำใจ

             สาธารณสุขรามคำแหงแห่งนี้นั้น ดุจดังแสงเทียนส่องทางสว่างไสว เพื่อส่องแสงแห่งปัญญาพาเจ้าไป โปรดอย่าได้เป็นกังวลนะคนดี (สร้อย) น้องเอ๋ยมาทางนี้มาหาพี่อย่าไปไหน เล่มเทียนนี้แทนใจเพื่อรับขวัญเจ้าคนดี ยามใดเจ้าอ่อนล้าเจ้าจงมาหารุ่นพี่ ปลอบขวัญเจ้าคนดีด้วยไมตรีด้วยน้ำใจ

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\html\mod_facebook_slide_likebox\default.php on line 9