(ภาคเรียนวันจันทร์-ศุกร์)

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2558

(ภาคเรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน/ 2557

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/ 2558

ปี 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

รุ่นที่ 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 (ปีการศึกษาสุดท้าย)

ปี 3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

รุ่นที่ 4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ปี 2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

ปี 1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2559

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 

 
 
 
 
 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์