( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239592{main}( ).../index.php:0
20.06026230392Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.06026230960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.139312295936Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.145612734856Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.147212763488Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.147412795592require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.151013152680Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.151013153096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.169314544736Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.171714797464ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.208818092600Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.208818093216Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.209318150952include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.225919629120ArtxContentSingleArticle->printIcon( ).../default.php:34

( ! ) Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/templates/joomla7/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002239592{main}( ).../index.php:0
20.06026230392Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ).../index.php:49
30.06026230960Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ).../CMSApplication.php:225
40.139312295936Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ).../SiteApplication.php:233
50.145612734856Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ).../SiteApplication.php:194
60.147212763488Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ).../ComponentHelper.php:377
70.147412795592require_once( '/var/www/html/components/com_content/content.php' ).../ComponentHelper.php:402
80.151013152680Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ).../content.php:43
90.151013153096ContentController->display( ).../BaseController.php:702
100.169314544736Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ).../controller.php:118
110.171714797464ContentViewArticle->display( ).../BaseController.php:664
120.208818092600Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display( ).../view.html.php:210
130.208818093216Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate( ).../HtmlView.php:230
140.209318150952include( '/var/www/html/templates/joomla7/html/com_content/article/default.php' ).../HtmlView.php:701
150.228219697648ArtxContentItem->emailIcon( ).../default.php:36
160.229719718776ArtxContentItem->_buildIconJ3( ).../Item.php:87

 

การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุใชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; สาโรจน์ นาคจู , กษมา ภูสีสด , สุนารี ทะน๊ะเป็ก ; อนุ สุราช

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ; สุนารี ทะน๊ะเป็ก , ทัศนวรรณ์ สุพรรณสาย , ฉลาด จิ๋วน๊อต

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุโขทัย ; สุนารี ทะน๊ะเป็ก

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม ตำบลเชียงของ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ; จักรกฤษ เสลา , อนุ สุราช , มงคล รัชชะ , จุณฑามาศ ขาววิลาศ 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

National Conference on Building the Learning Organization3-4-60 ; สุรเดช สำราญจิตต์ , ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

ประสิทธิผลของกระบวนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ; ดร.เสน่ห์ แสงเงิน

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลำพัง ;  สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ , เสน่ห์ แสงเงิน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผุ้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน

ผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับควันบุหรี่มือสองของสตรีที่สามีสูบบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ;  สมคิด ตันติไวทยพันธ์ุ , เสน่ห์ แสงเงิน

ผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ; สมคิด ตันติไวทยพันธ์ุ , เสน่ห์ แสงเงิน

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอุทัยธานี ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

Health Promoting Behaviors Among Older People Living Alone With Chronic Disease in the Lower Northern Region of Thailand ;  ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน , เสน่ห์ แสงเงิน

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย ;  สมคิด ตันติไวทยพันธ์ุ , เสน่ห์ แสงเงิน

Health Risk Appraisl in Older People Living Alone in the Lower Northern Region of Thailand ;  ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน , เสน่ห์ แสงเงิน

Infectious Waste Management Among Health Personnel in Sub- District Health Promoting Hospital in Sukhothai ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกมะลิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ;  อนิรุท จันทพาส , เสน่ห์ แสงเงิน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมวัณโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชี่ยวชาญ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ; บุญรักษ์ พันธมิตร , เสน่ห์ แสงเงิน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ;  จิราพร สินธุพรหม , ถาวร มาต้น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มโซนแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ; สภณ ใจกล้า , ถาวร มาต้น

A Pilot Study of Maternal Exposure to Organophosphate Pesticides and Newborn Neurodevelopment in Thailand ; Susan Woskie , Pornpimol Kongtip, Wiroj Thanasanpaiboon, Napaporn , Kiatdamrong, Nantha Charoonrungsirikul, Noppanun Nankongnab, Anu Surach & Akkarat Phamonphon

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดของกลุ่มเกษตร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ; อนุ สุราช

พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  จังหวัดนครสวรรค์   ;  อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ; สมชาย นิลแก้ว1, อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการโรงอาหารนพมาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ;  ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, ชุนิกา แจ่มจำรัส, สุพัตรา อัศวไมตรี, สนทรียา โสภารัตน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ; สกุลทิพย์ พิมพกรรณ์ , มงคล รัชชะ , จักรกฤษ เสลา , อนุ สุราช และ ชุนิกา แจ่มจำรัส

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; พูนสุข ลาเลิศ , จักรกฤษ เสลา , มงคล รัชชะ, อนุ สุราช และ สมบูรณ์ ใจประการ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการบริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการในโรงพยาบาลประจาจังหวัด  ;  มงคล รัชชะ1, จักรกฤษ เสลา2  และ อนุ สุราช3