Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in E:\etc\www\publichealth\templates\joomla7\library\Artx\Content\Item.php on line 68

เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ(proceeding) สม.3 สุโขทัย 

 


หน้าปก

คำนำ, สารบัญ- Poster

 


    ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ; ทิราพร คูหาเลิศ
     ความรู้ ทัศนคติ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของบุคลากรโรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ; นราภรณ์ สุดสนอง
     - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ; กมลลักษณ์  สุยะคำ
     การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต ; สุกัญญา  แย้มสุริวงษ์
     ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ; อดิศักดิ์ เรี่ยมสุวรรณ
     ปัจจัยบริหารและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ; ประสิทธิ์  นาวา
     ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานใส่ข้อเข่าเทียมของพยาบาลจังหวัดสุโขทัย ; อารีย์  เจริญวงษ์
     - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่     อำเภอคีรีมาศ      จังหวัดสุโขทัย ; เกรียงศักดิ์  รอดสิน
     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ยาสมุนไพรของบุคลากร ; สภาวัลย์ อภิชาติตรากูล
 
    การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ; กฤษณพันธุ์ เดชบัญชา

     พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ; ชนันธร ทากาวี
     - พฤติกรรมอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่าไหล่ ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ; กรกนก พรมอินชัย
     พฤติกรรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากร ; จันจิรา ใจฮึก
     การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลท่าสองยาง ; วัฒนา  กาวงศ์
     บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ; ทิพย์ชยางกูร   ชนะตน
     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ; วิชิต  นาคเหล็ก
    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานป้องกัน ; ไพฑูรย์  คำจ้อน
     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ; ธนาภรณ์ บุญเล็ก
     ปัจจัยบริหาร และกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ; ปัทมา  พึ่งสถิตย์
     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ; วสิกานต์  เอมบัว

- Oral

     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ; ปิยวรรณ  วัชราภิรักษ์
     - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ; วาสนา สอนเข็ม
     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่าฉนวน ; สุภานันท์  ศรีนวล
     - ความรู้ ทัศคติ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ; อรุณวรรณ  ต่อกร
     - การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ; อุทิศ ปรางทอง
     - ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ; ฤทัยรัตน์ ทิพเนตร
     การรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ; ศิริรัตน์   ศิรินวล