- ตารางกำหนดการ วันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 รุ่นที่ 40

- ลงทะเบียนเรียน งวดที่ 6 รุ่นที่ 3

- รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 3

ตารางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รุ่นที่ 3

- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 รุ่นที่ 3

- ตารางเรีบนภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่นที่ 3

- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่นที่ 3

- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6101 พฤติกรรมสุขภาพทางสาธารณสุข รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA5001 สาธารณสุขพื้นฐานและระบาดวิทยา รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6102 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดองค์การสุขภาพ รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6002 สถิติและคอมพิวเตอร์ทางสาธารณสุข รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6105 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6104 การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข รุ่นที่ 3

- ผลสอบ รายวิชา PHA6103 นโยบายและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ รุ่นที่ 3

- ผลสอบ รายวิชา PHA6107 การวางแผนและการจัดการทางกลยุทธ์ทางสุขภาพ รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6106 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข รุ่นที่ 3

ผลสอบ รายวิชา PHA6201 นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)