ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และค่าเทอม

ปีการศึกษา 2/2559 จังหวัดสุโขทัย
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)