ประกาศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 

CLICK 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 ปี

CLICK

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 ปี

CLICK

รายชื่อเพิ่มเติม-----> CLICK

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)