Black Ribbon

               

ประกาศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 

CLICK 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 ปี

CLICK

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 ปี

CLICK

รายชื่อเพิ่มเติม-----> CLICK

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์