Black Ribbon

               

ประกาศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

CLICK

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

CLICK

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3

CLICK 

***ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์