การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
 
ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคลิก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)