ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์