ตารางการบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี กทม. รุ่นที่ 2

จัดการเรียนการสอน ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 302 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)