ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเผาเทียนเล่นไฟและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)