ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์



ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)