Black Ribbon

               

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการช่วยเหลือกรณีสำลัก (Choking)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์