ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  โครงการศึกษาภาคพิเศษ


โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 2  กรุงเทพมหานคร

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
 
 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์