ตารางการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรเทียบโอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

รายละเอียดคลิก

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์