Black Ribbon

               การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ครั้งที่ 1/2560 วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสรีดภงค์ เทศบาลตำบลเมืองเก่า


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์