Black Ribbon

      


การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
 
ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคลิก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

 

อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)