กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดคลิก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์