คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงาน
รวมพลังแห่งความภักดี "พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศานา พระมหากษัตริย์"
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์