Black Ribbon

               


คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงาน
รวมพลังแห่งความภักดี "พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศานา พระมหากษัตริย์"
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์