Black Ribbon

      

 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
รายละเอียดคลิก

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

 

อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)