คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าพบ นพ.สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์