วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการช่วยเหลือกรณีสำลัก (Choking)

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์