คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมกันต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นเกียรติมาเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์