ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๓

วันซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันรับจริง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)