การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม SCL101 อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 ขอขอบคุณภาพจาก รอบรั้วรามฯ

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์