การประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์และวิจัย 3 ชั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย