ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติราชการโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

   

 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
(ภาคปกติ) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ **

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ปี ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

***ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
(เทียบโอน)เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ **
***ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน) ครั้งที่ 1

  


 

 


 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
***ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี***

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
 
*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***
*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

 

  


 
 
 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น 
 

 

 


 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข และสาขาวิชาบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น

 

 

 

  


 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ
ปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  
 
 
 
 

 
 
 
 

IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน