รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สุโขทัย รุ่นที่ 4 

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)

*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย *** 

*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***
*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

 

 


 

> > > ขอแสดงความยินดี < < <

อาจารย์ชุนิกา แจ่มจำรัส ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์จักรกฤษ เสลา ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 


 

> > > ขอแสดงความยินดี < < <

อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 


 
 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563
อนุมัติครั้งที่ 1
อนุมัติครั้งที่ 2
 

 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท กทม. รุ่นที่ 5 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
 
*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***
*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

  

 

***สถานที่รับสมัคร***

สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 


  
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท จ.นครพนม รุ่นที่ 2
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครพนม *** 

 

 

 


 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท จ.ขอนแก่น 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น *** 

 

 


 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท จ.สงขลา 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดขสงขลา *** 

 

 


 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 

 

***ดาวน์โหลดใบสมัคร***

รายละเอียดเพิ่มเติม (1) (2)

 


 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น 
 

 

 


 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข และสาขาวิชาบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น

 

 

 

   

 


 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ
ปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  
 
 
 
 

 
 
 
 

IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน