ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติการ 

 


 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 

 


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง รุ่นที่ 5 

 


 

 TCAS66 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

 


 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
(เทียบโอน)เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ **
***ดาวน์โหลดใบสมัคร***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน (ครั้งที่ 1) 

  


 

 


 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
***ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี***

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
 
*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***
*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

 

  


 
 
 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น 
 

 

 


 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข และสาขาวิชาบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น

 

 

 

  


 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ
ปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน