ประกาศ มีผู้สิทธิเข้าคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ / ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  

TCAS 65 

ประกาศ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 3 (Admission)

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.publichealth.ru.ac.th/tcas 

 

 


 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท   
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย *** 

 

 ****ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ****
 
*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***
*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

*** ประกาศรับสมัครนักศึกษา *** 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบที่ 1

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.) จังหวัดสุโขทัย 


 

 


 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 

(เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์)

***ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี***

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


 

 

 

 


 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
***ดาวน์โหลดใบสมัครปริญญาตรี***

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ส.ม.)
*** สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ *** 
 
*** ใบสมัคร ระดับปริญญาโท ***
*** รายละเอียดการรับสมัคร *** 

 

  


 
 
 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น 
 

 

 


 

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข และสาขาวิชาบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมทำแบบสำรวจแสดงความคิดเห็น

 

 

 

  


 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ
ปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  
 
 
 
 

 
 
 
 

IMAGE ข่าวสารการสมัครงาน
วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
เว็บไซต์หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์หางาน