ชื่อเต็ม "คณะสาธารณสุขศาสตร์"
ชื่อย่อ "สส."

 

ตราสัญลักษณ์

 

สีประจำคณะ

สีชมพู-ส้ม

 

 

 

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สมชัย  อวเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรี (จ.สุโขทัย)