ข้อมูลทั่วไป

   


  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

   

  สีประจำคณะ

  สีชมพู-ส้ม (Salmon Pink)

   

   

  ปรัชญา

     สุขภาวะสร้างได้

   

  วิสัยทัศน์

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สร้างคน สร้างสังคม สุขภาพดี

   

  ปณิธาน

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

   

  พันธกิจ

  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาในเรื่องระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   

  เป้าประสงค์

  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์โดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

  3. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาในเรื่องระบบสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

  4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด

   

  กลยุทธ์

  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ

  2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม

  3. ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

  4. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์

  5. พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

  6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

   

  เอกลักษณ์

  เปิดโอกาสการเรียนรู้ และเสริมสร้างชุมชนสุขภาพ

   

  อัตลักษณ์

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

   

  ค่านิยมร่วม

  PProsperity   การประสบผลสำเร็จ

  UUtility         การเป็นประโยชน์

  B - Balance       การรักษาสมดุล

  L - Logic        การมีเหตุมีผล

  I - Intelligent     ความฉลาดรอบรู้

  C - Creativity     ความคิดสร้างสรรค์

  HHarmony  ความปรองดองเป็นหนึ่งเดียว

  E - Efficiency  ความมีประสิทธิภาพ

  A - Ability       การมีความสามารถ

  LLeadership การมีภาวะผู้นำ

  T - Tradition    การรักษาขนบธรรมเนียม

  H - Humanity    ความมีมนุษยธรรม

   

    

   

   

   

   

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920