ชื่อเต็ม "คณะสาธารณสุขศาสตร์"
ชื่อย่อ "สส."

 

ตราสัญลักษณ์

 

สีประจำคณะ

สีชมพู-ส้ม

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์