งานวิจัยอาจารย์

   

  การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุใชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; สาโรจน์ นาคจู , กษมา ภูสีสด , สุนารี ทะน๊ะเป็ก ; อนุ สุราช

  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ; สุนารี ทะน๊ะเป็ก , ทัศนวรรณ์ สุพรรณสาย , ฉลาด จิ๋วน๊อต

  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุโขทัย ; สุนารี ทะน๊ะเป็ก

  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม ตำบลเชียงของ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ; จักรกฤษ เสลา , อนุ สุราช , มงคล รัชชะ , จุณฑามาศ ขาววิลาศ 

  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน

  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

  National Conference on Building the Learning Organization3-4-60 ; สุรเดช สำราญจิตต์ , ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

  ประสิทธิผลของกระบวนการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ; ดร.เสน่ห์ แสงเงิน

  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลำพัง ;  สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ , เสน่ห์ แสงเงิน 

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผุ้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน

  ผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับควันบุหรี่มือสองของสตรีที่สามีสูบบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ;  สมคิด ตันติไวทยพันธ์ุ , เสน่ห์ แสงเงิน

  ผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ; สมคิด ตันติไวทยพันธ์ุ , เสน่ห์ แสงเงิน

  พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอุทัยธานี ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

  Health Promoting Behaviors Among Older People Living Alone With Chronic Disease in the Lower Northern Region of Thailand ;  ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน , เสน่ห์ แสงเงิน

  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย ;  สมคิด ตันติไวทยพันธ์ุ , เสน่ห์ แสงเงิน

  Health Risk Appraisl in Older People Living Alone in the Lower Northern Region of Thailand ;  ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน , เสน่ห์ แสงเงิน

  Infectious Waste Management Among Health Personnel in Sub- District Health Promoting Hospital in Sukhothai ; ถาวร มาต้น , เสน่ห์ แสงเงิน

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกมะลิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ;  อนิรุท จันทพาส , เสน่ห์ แสงเงิน

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมวัณโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชี่ยวชาญ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ; บุญรักษ์ พันธมิตร , เสน่ห์ แสงเงิน

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ;  จิราพร สินธุพรหม , ถาวร มาต้น

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มโซนแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ; สภณ ใจกล้า , ถาวร มาต้น

  A Pilot Study of Maternal Exposure to Organophosphate Pesticides and Newborn Neurodevelopment in Thailand ; Susan Woskie , Pornpimol Kongtip, Wiroj Thanasanpaiboon, Napaporn , Kiatdamrong, Nantha Charoonrungsirikul, Noppanun Nankongnab, Anu Surach & Akkarat Phamonphon

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับโคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดของกลุ่มเกษตร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ; อนุ สุราช

  พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  จังหวัดนครสวรรค์   ;  อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

  การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ; สมชาย นิลแก้ว1, อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า2

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการโรงอาหารนพมาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ;  ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, ชุนิกา แจ่มจำรัส, สุพัตรา อัศวไมตรี, สนทรียา โสภารัตน์

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ; สกุลทิพย์ พิมพกรรณ์ , มงคล รัชชะ , จักรกฤษ เสลา , อนุ สุราช และ ชุนิกา แจ่มจำรัส

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; พูนสุข ลาเลิศ , จักรกฤษ เสลา , มงคล รัชชะ, อนุ สุราช และ สมบูรณ์ ใจประการ

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการบริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการในโรงพยาบาลประจาจังหวัด  ;  มงคล รัชชะ1, จักรกฤษ เสลา2  และ อนุ สุราช3

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920

  Please publish modules in offcanvas position.