Portfolio

  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  Thai University Central Admission System (TCAS)

   

  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ TCAS67

  ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

  ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาแบบออนไลน์ : https://forms.gle/QGQR5vvTHAFjP5zC8

   

   

   

  TCAS รอบที่ 1 Portfolio

            รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

            ทั้งนี้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบการคัดเลือกกลาง ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ก่อน

  วิธีการสมัครและยื่นเอกสาร

  1. ผ่านทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 สามารถดาวน์โหลด
   ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.publichealth.ru.ac.th และส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  2. สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 -  15 มกราคม 2567 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 13 เบอร์โทร. 0 2310 8928 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  คุณสมบัติ

            เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้แก่ สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน., ปวช.

  หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน

  สถานที่เรียน

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

   

   

   

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920