Admission

  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  Thai University Central Admission System (TCAS)

   

  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ TCAS67

  ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

  ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาแบบออนไลน์ : https://forms.gle/QGQR5vvTHAFjP5zC8

   

   

   

  TCAS รอบที่ 3 Admission

            รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

            ทั้งนี้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบการคัดเลือกกลาง ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ก่อน

  วิธีการสมัครและยื่นเอกสาร

  1. ยื่นสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลาง ทปอ. ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ตั้งแต่วันที่
   6 – 12 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

  คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX
   ไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้แก่ สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน., ปวช.
  2. 2. คะแนนวิชาสามัญ ( A-Level) 4 วิชา ดังนี้

  วิชาสามัญ

  คะแนน (%)

  วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

  20

  วิชาเคมี  

  20

  วิชาชีววิทยา

  20

  วิชาภาษาอังกฤษ

  20

   

  หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  สถานที่เรียน

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาคารสุโขทัย ชั้น 13 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 02 3108928, 092 5802920